123

ธาตุเหล็ก

              ธาตุเหล็กสำคัญต่อการสร้างโลหิต ในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่

มักมีความรู้สึกเหมือนว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว

ปัจจัยหลายๆอย่างที่แวดล้อมตัวท่านอาจทำให้อวัยวะต่างๆของร่างกายเสื่อมถอยลงไป

โดยที่ท่านไม่รู้สึกตัว จนกระทั่งวันหนึ่งอาการต่างๆ จึงสำแดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน

และโรคยอดฮิตของคนไทยก็คือ โรคโลหิต โดยอาการที่จะสังเกตได้คือ ซีดเหลือง

เหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย ปวดมึนศีรษะ เบื่ออาหาร ใจสั่น ฯลฯ เมื่อมีสัญญาณเหล่านี้

คุณก็ไม่ควรปล่อยปละละเลย เพราะนี่คือสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะขาดธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นสาร

จำเป็นในการสร้างฮีโมโกลบินเป็นเหตุให้เกิด ภาวะโลหิตจาง 

 โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก

              เป็นโรคที่พบได้บ่อยในหมู่คนไทยโรคหนึ่ง ในทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเสี่ยง

ต่อการเป็นโรคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์

าเหตุเกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักทำให้ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอกับ

ความต้องการของร่างกาย ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเม็ดโลหิตแดง

ร่วมกับสารโปรตีนและวิตามินต่างๆ เมื่อขาดธาตุเหล็ก ไขกระดูกในร่างกายไม่สามารถสร้าง

เม็ดโลหิตแดงได้ จึงกลายเป็นโรคโลหิตจาง  มีสาเหตุจากการขาดเซลล์ต้นกำเนิดหรือ

มีจำนวนเซลล์น้อยทำให้ขาดเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นเม็ดโลหิตแดง และสาเหตุอีกอย่างหนึ่ง

คือขาดสารอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของเซลล์ เช่น แร่ธาตุ วิตามิน เกลือแร่

และเอนไซม์ มีการทำลายเม็ดโลหิตแดงมากกว่าปกติ สาเหตุจากภายนอกไขกระดูกคือ

ไขกระดูกสามารถสร้างเม็ดโลหิตแดงได้ปกติ และเมื่อสร้างเม็ดโลหิตแดงแล้ว ถูกทำลายหรือ

มีอายุสั้นกว่า 120 วัน ซึ่งมีสาเหตุจากการผิดปกติที่เม็ดโลหิตแดง จากพันธุกรรม หรือม้าม

ทำหน้าที่จับกินและทำลายเม็ดโลหิตแดงมากกว่าปกติ 

อาการเสียโลหิตหรือขาดธาตุเหล็กอย่างเรื้อรัง

             ผู้ที่อยู่ในภาวะดังกล่าวจะมีอาการซีดลงอย่างช้าๆ เหนื่อยง่าย ง่วงเหงา หาวนอน

การเรียนแย่ลง ถ้าเป็นเด็กเล็กจะร้องกวนโยเย เบื่ออาหารเซื่องซึมลง มีลิ้นเลี่ยน การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการจะพบว่าระดับฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสีของโปรตีนภายในเม็ดโลหิตแดงลดลงกว่าค่าปกติ (ค่าปกติ ผู้หญิง > 12.0 g/dl ค่าปกติ ผู้ชาย > 13.0 g/dl) เมื่อดูลักษณะของเม็ดโลหิตแดงด้วย

กล้องจุลทรรศน์แล้วจะพบว่าเม็ดโลหิตแดงมีขนาดเล็กลงและสีจาง ทำให้สงสัยว่าจะเป็นโรคซีดนั้น เนื่องจากการขาดธาตุเหล็กและ เมื่อตรวจหาปริมาณของธาตุเหล็กในกระแสโลหิตจะพบว่ามีปริมาณธาตุเหล็กลดลง ในขณะเดียวกันปริมาณของโปรตีนที่ทำหน้าที่จับธาตุเหล็กในกระแสโลหิตจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีธาตุเหล็กมาให้จับน้อย 

อาหารที่เสริมสร้างธาตุเหล็ก

              การขาดธาตุเหล็กมีผลต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย เพราะจะทำให้ปริมาณการสร้างโลหิต ของร่างกายน้อยลง โดยธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินที่เป็นสีของเม็ดโลหิตแดง ซึ่ง 58 % ของธาตุเหล็กในร่างกายจะอยู่ในกระแสโลหิต ส่วนที่เหลือจะกระจายอยู่ตามกล้ามเนื้อ น้ำย่อยต่างๆ ในเซลล์ทั่วร่างกาย และบางส่วนถูกเก็บสะสมไว้ในกระดูก ตับและม้าม ทั้งนี้ แต่ละคนต้องการธาตุเหล็ก ในปริมาณที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ขนาดร่างกาย และภาวะโภชนาการของแต่ละคน    ธาตุเหล็กมีมากในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆเช่น เนื้อ ไก่ หมู ตับ เป็นต้น ธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์ ร่างกาย สามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าธาตุเหล็กที่มีอยู่ในพืช ซึ่งมีมากในผักใบเขียวและถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ ขณะเดียวกัน ผักและผลไม้ ที่มีวิตามินสูงจะช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายให้ดีขึ้น พร้อมกันนั้น ควรบริโภคอาหาร ที่มีวิตามินบี 12 และกรดโฟลิคร่วมด้วย เนื่องจากขบวนการสร้างเม็ดโลหิตแดงจากธาตุเหล็ก จำเป็นต้องอาศัย สารอาหารเหล่านั้น            สำหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ จำเป็นต้องรับประทานถั่วเหลือง เต้าหู้ และพืชผักให้มาก จึงจะได้รับธาตุเหล็กเพียงพอ 

ธาตุเหล็กสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิต

            สำหรับผู้ที่บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดยาเม็ดธาตุเหล็กเฟอร์รัสซัลเฟต

ให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน สำหรับผู้บริจาคชายให้รับประทาน 1 เม็ด เป็นเวลา 15 วัน หลังอาหารเย็น สำหรับผู้บริจาคหญิง รับประทานวันละ 1 เม็ด เป็นเวลา 30 วัน หลังอาหารเย็น เพราะการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง จะทำให้ฮีโมโกลบิน ในร่างกายลดลงประมาณ 1 mg/dl (1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ฉะนั้นผู้ที่บริจาคโลหิตจึงควรรับประทานธาตุเหล็กเพื่อช่วยทดแทนการสูญเสียธาตุเหล็กจากการบริจาคโลหิต เพราะร่างกายจำเป็นต้องใช้ธาตุเหล็กเสริมสร้างให้ไขกระดูกสร้างเม็ดโลหิตแดงมาทดแทนได้เร็วขึ้น  การรับประทานยาธาตุเหล็ก จะทำให้อุจจาระเป็นสีดำ เพราะธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนผสมของยา ได้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกับอาหารในกระเพาะ จึงทำให้เกิดสีดำซึ่งเป็นเรื่องปกติ            การมีระบบโลหิตที่ดีจึงเป็นพื้นฐานหนึ่งของการมีสุขภาพดี อาหารหรือสารอาหารที่ช่วยบำรุงโลหิตจึงมีความจำเป็นต่อร่างกาย ควรให้ความสนใจและรับประทานในปริมาณที่ร่างกายต้องการ ก็จะช่วยให้ระบบโลหิตในร่างกายของคุณหมุนเวียนได้ดี ส่งผลให้ผิวพรรณสดใส ไม่อ่อนเพลียและซีดจาง             

เกร็ดความรู้

ในผู้ชายจะมีเม็ดโลหิตแดง 5 ล้านตัว ต่อ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร และ 4.5 ล้านตัว ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรในผู้หญิง  

แหล่งที่มา

 สุขภาพ X 2 สารอาหารที่สำคัญต่อการสร้างโลหิต”, ไทยรัฐ (25 เมษายน 2544) : 7สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย. “ความรู้เกี่ยวกับโลหิต ธนาคารเลือด ปัสสาวะและสารน้ำ           หน่วยที่ 1-8, นนทบุรี :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2537 : หน้า 62-66สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.2542, ยาธาตุเหล็กบำรุงโลหิตแก้โรคโลหิตจางชะงัด. นิตยสารหมอชาวบ้าน            ปีที่ 21 เล่มที่ 247 : 28-30 …………………………………………

Comment

Comment:

Tweet