bb
ความสำคัญของโลหิต
โลหิตในร่างการเรามีหน้าที่หลายอย่าง  คือเม็ดโลหิตแดง  มีหน้าที่ขนส่งก๊าซออกซิเจนจากการหายใจเข้า  และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกจากร่างกาย เมื่อหายใจออก   น้ำพลาสมา มีหน้าที่ในการขนส่งอาหาร โดยการดูดซึม สารอาหารจากกระเพาะ อาหารและ ลำไส้เข้าสู่กระแสโลหิต แล้ว ไหลเวียนส่งต่อให้เซลล์เนื้อเยื่อ ของอวัยวะทั่วร่างกายตลอดจน นำสารคัดหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ ให้สามารถส่งต่อไปยังอวัยวะต่างๆ ที่ต้องการ สารสังเคราะห์ชนิดนั้นๆ นอกจากนี้โลหิตยังมีหน้าที่รักษาดุลย์ของน้ำและเกลือแร่ รวมทั้งปรับระดับอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ ด้วยการไหลเวียน ของโลหิตไป ทั่ว ร่างกาย
ความหมายของหมู่โลหิต
หมู่โลหิตหมายถึง สารชีวเคมีพวกไกลโคโปรตีน หรือไกลโคไลปิค ที่ร่างกายสร้างขึ้น และปรากฏบนผิวเม็ด โลหิตแดง อาจพบบนเซลล์เนื้อเยื่อ ต่างๆ ของร่ากายเช่น ผม ผิวหนัง ในโลหิตบางหมู่ เช่น ABH หรืออาจพบในพลาสม่า หรือน้ำคัดหลั่งในโลหิตบางหมู่
ความสำคัญของหมู่โลหิต
         ในปัจจุบันทุกท่านควรทราบว่า ตนเอง มีหมู่โลหิตอะไร  เพราะมีความสำคัญอย่างมากต่อการรับโลหิต และการบริจาคโลหิต ในกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉินโดย  สรุปแล้วมีดังนี้
1. เป็นลักษณะจำเพาะที่พบบนเม็ดโลหิต ทำให้แบ่งเป็นหมู่ต่างๆกันไปในแต่ละบุคคล
2. สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิตผิดหมู่ได้
3. ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยการควบคุมของยีน จึงใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ทางนิติเวช และใช้ศึกษาการสืบเชื้อสายของเหล่าพันธุ์มนุษย์ได้
          หมู่โลหิตสามารถจำแนกได้มากมายหลายระบบ ซึ่งมากกว่า 20 ระบบ  ระบบหมู่โลหิตที่สำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรทราบได้แก่  หมู่โลหิตระะบบ ABO และระบบ Rh 
หมู่โลหิตระบบ ABO
           การค้นพบหมู่โลหิตระบบนี้เริ่มในปี คศ.1900 โดยคาร์ล แลนด์ สไตเนอร์ ได้ทดลองเจาะโลหิตของผู้ร่วมงานจำนวน 6 คน แล้วนำมาแยก เม็ด โลหิตแดง และน้ำเหลืองออกจากกัน ต่อจากนั้นได้นำเม็ดโลหิตแดงและน้ำเหลืองของแต่ละคนมาทำปฏิกิริยาสลับกันไปมา  ปรากฏว่า บางคู่ ู่เกิดปฏิกิริยา จับกลุ่ม  บางคู่ก็กลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จากปรากฏการณ์นี้ต่อมาในปี คศ.1901 คาร์ลแลนด์ สไตเนอร์ จึงสรุปผลการทดลองค้นคว้าว่าโลหิตแบ่งออกเป็น 3 หมู่ คือ A,B และ O สำหรับหมู่ที่ 4 คือ AB พบโดย วอนเคอ คาสติโล และสเตอลิ ในปี คศ. 1902 
dd 
การจำแนกหมู่โลหิตในระบบ ABO
จะมีสารชีวเคมี (Antigen) เป็นตัวจำแนกหมู่โลหิต คือ แอนติเจน A(Antigen-A) และแอนติเจน-บี (Antigen-B) เป็นตัวกำหนดกล่าวคือ
หมู่โลหิต A คือหมู่โลหิตที่มีแอนติเจน-เอ (Antigen-A) อยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงและมีแอนติบอดี-บี (Antibody-B) อยู่ในน้ำเหลือง
หมู่โลหิต B คือหมู่โลหิตที่มีแอนติเจน-บี (Antigen-B) อยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงและมีแอนติบอดี-เอ (Antibody-A) อยู่ในน้ำเหลือง
หมู่โลหิต O คือหมู่โลหิตที่ ไม่มีแอนติเจน-เอ (Antigen-A) และแอนติเจน-บี (Antigen-B) อยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดง แต่มีแอนติบอดี-เอ(Antibody-A) และมีแอนติบอดี-บี (Antibody-B)  อยู่ในน้ำเหลือง
หมู่โลหิต AB  คือหมู่โลหิตที่มีแอนติเจน-เอ (Antigen-A) และแอนติเจน-บี (Antigen-B) อยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดง แต่ในน้ำเหลือง ไม่มีแอนติบอดี-เอ(Antibody-A) และแอนติบอดี-บี (Antibody-B) 

การถ่ายทอดหมู่โลหิตระบบ ABO ของพ่อ-แม่-ลูก ที่เป็นไปได้

 

หมู่โลหิตของพ่อ

หมู่โลหิตของแม่

หมู่โลหิตของลูกที่อาจจะเป็นไปได้

O

O

O

O

A

O,A

O

B

O,B

O

AB

A,B

A

A

A,O

A

B

O,A,B,AB

A

AB

A,B,AB

B

B

B,O

B

AB

A,B,AB

AB

AB

A,B,AB

 
 
 

สถิติหมู่โลหิตของคนไทย

 
  O 38 %  
  B 34 %  
  A 21 %  
  AB 7 %  
  Rh (D) (-) 0.03 %

แหล่งข้อมูล : http://medinfo.psu.ac.th/departments/pathology/Education/BloodBank/BloodGroup.htm

Comment

Comment:

Tweet

<a href="http://nkjaukyyvovziky.com">liyvhbrayqqtqpa</a> http://gbrivlfawjusbdm.com [url=http://okgzmhkpdgcvsie.com]mhtmxbqemouzfvj[/url]

#1 By wogoczwbog (94.102.52.87) on 2010-06-14 10:52